شاخص‌های نوین در اثربخشی تبلیغات محیطی

سنجش اثربخشی کمپین های محیطی و میزان تاثیر آنها بر مخاطبین تنها زمانی امکان پذیر است که سفرها و جنس مخاطبین را در رویارویی با سازه های تبلیغات محیطی درک کرده باشیم. تراکم ترافیک از شاخص‌های اصلی انتخاب سازه ها در آرمانی است چرا که با توجه به سرعت اتومبیل ها می توان تعداد بازدید…