Roi Return On Investment Analysis Finance Concept

چطور می‌توان با استراتژی مناسب بازگشت سرمایه را تضمین کرد!

با توجه به اینکه برندهای مختلف با هدف دیده شدن و قرارگیری در معرض مخاطبین خود، سهم چشمگیری از  بودجه‌ی سالانه خود را به تبلیغات اختصاص می‌دهند نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مناسب و هدفمندی هستند که بتوانند مطابق با رفتار مخاطبین هدف خود رسانه‌های متناسبی را به کار گیرند و از این طریق نرخ  ROI خود…