شاخص‌های نوین در اثربخشی تبلیغات محیطی

سنجش اثربخشی کمپین های محیطی و میزان تاثیر آنها بر مخاطبین تنها زمانی امکان پذیر است که سفرها و جنس مخاطبین را در رویارویی با سازه های تبلیغات محیطی درک کرده باشیم. تراکم ترافیک از شاخص‌های اصلی انتخاب سازه ها در آرمانی است چرا که با توجه به سرعت اتومبیل ها می توان تعداد بازدید مخاطبان را بدست آورد. درحالیکه تراکم بالای ترافیک ممکن است منجر به تاثیر بیشتر در مخاطبین شود اما امروزه  نیاز است عوامل مهمتری در شاخص‌های ترافیکی رنظر گرفته شوند. مسیر‌های مخاطبین، مبدا و مقصد آنها باعت شناخت مناطقی می شود که بیشترین تولید و جذب سفرهای درون شهری را دارند.. چرا که تنها تجمیع و ترکیب شاخص های استاندراد سنجش هستند که می توانند یک کمپین تبلیغات محیطی اثربخش ایجاد کرده  و پوشش و فرکانس بهینه را برای مخاطبین هدف برندها به ارمغان آورند همچنین باید در نظر داشت عواملی چون روشنایی سازه، تعداد افراد درون اتومبیل‌ها و جهت سازه نقش مهمی در ایجاد impression بازی می کنند.

ضریب سرنشین (Persons per vehicle)

انسان ها در طول روز سفرهای درون شهری مختلفی با اهداف، الگوها و وسایل نقلیه متفاوتی انجام می دهند.  ضریب سرنشین، الگوهای سفرهای درون شهری و اهداف سفر شاخص‌هایی هستند که امروزه برای شناخت بیشتر مخاطبین هدف بکار می روند  ضریب سرنشین هر اتومبیل با توجه به اهداف سفرها متفاوت می باشد. سفرهای درون شهری کاری، ضریب سرنشین پایین‌تری دارند در حالیکه سفرهای مربوط به خرید و تفریحات دارای ضریب سرنشین بالاتری می باشند. ضریب سرنشین بالا تاثیر مثبتی بر impression  ها دارد چراکه موجب فرصت دید بیشتری می شود.

ترافیک پیاده‌روها (Pedestrian traffic)

تردد عابرین پیاده بخش بزرگی از مخاطبان را تشکیل می دهد. علاوه بر تراکم عابرین پیاده امروزه جنس این عابرین برای آژانس های تبلیغات محیطی باید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. سرعت عابرین نیز برای ایجاد فرصت دید بیشتر باید در محدوده 3.1- 3.4 متر بر ساعت باشد. در این بازه سرعت، عابرین با تبلیغات محیطی درگیر می شوند و تعامل ایجاد می کنند و 57% مخاطبین که به تبلیغات محیطی توجه کرده‌اند به جست و جو و بررسی آن برند می پردازند.

داده های سرعت اتومبیل ها (Speed/ Dwell time)

باید درنظر داشت که تراکم ترافیک اتومبیل‌ها برای تبلیغات محیطی از شاخص‌های اصلی مورد بررسی است اما میزان سرعت نیز باید در نظر گرفته شود. چرا که علاوه بر فرصت دید، احتمال دیده شدن سازه های محیطی  نیز باید درنظر گرفته شوند. سرعت حرکت اتومبیل‌ها بر میزان مجاورت و زمان سکون مخاطبین در کنار سازه‌های محیطی تاثیرگذار است. داده‌های ترافیکی، داده‌هایی هستند که باید بطور مستمر به روز رسانی شوند چراکه عوامل بسیاری از جمله مناسبت‌ها یا تغییر فصل‌ها تاثیر به سزایی دارند.

شاخص‌های جئودموگرافیک (Geo-demographics Indices)

امروزه طیف وسیعی از مشخصه های جئودموگرافیک در صنعت تبلیغات محیطی دخیل هستند. آژانس تبلیغاتی آرمانی با منابع قدرتمند داده های خود توانسته با شاخص‌های استاندارد روز دنیا انواع مخاطبین را در بلوک های شهری ، شناسایی کند. علاوه بر شاخص های دموگرافیک ( سن، جنس، طبقه اجتماعی و…)، رفتار مصرف، نگرش ها و… لازم است با توجه به مکان‌های جغرافیایی بررسی شوند. شاخص‌های جئودموگرافیک استاندارد  و به روز در تبلیغات محیطی بر اساس جنس مخاطبین و جغرافیا طبقه‌بندی شدند:

  • مخاطبین مناطق تجاری مرکزی
  • مخاطبین مناطق تفریحی و مراکز تجاری
  • مخاطبین مناطق توریستی
  • مخاطبین مناطق صنعتی

این اطلاعات در آژانس شبکه ارتباطات آرمانی به طور مستمر پایش و به‌روز رسانی می شود چراکه این داده‌ها ارزش افزوده‌ای برای گزارش دهی به برندها ایجاد می کند و علاوه بر آن شرکت تبلیغاتی کمک می کند تا کارایی و اثربخشی برنامه‌ریزی رسانه‌ها برای تبلیغات محیطی و اجاره بیلبورد را افزایش دهند.