فاکتورهایی که در افزایش نرخ بازگشت سرمایه تاثیرگذارند!