برنامه‌ریزی رسانه

برنامه‌ رسانه چگونگی انتخاب و استفاده از رسانه­‌های تبلیغاتی به منظور اجرای اثربخش کمپین‌ها را مشخص می‌كند. این برنامه شامل مواردی مثل تعیین تعداد، نوع و موقعیت رسانه‌ها، زمان شروع کمپین، مدت نمایش تبلیغ در هر رسانه و در نهایت ارزیابی اثربخشی برنامه رسانه است. در فرایند برنامه‌ریزی رسانه بر اساس نتایج تحلیل وضعیت بازار و محصول، اهداف رسانه تدوین می‌شود و بر مبنای آن پیکج یا ترکیب رسانه، سطح پوشش، برنامه زمان‌­بندی تبلیغات، میزان دسترسی و تکرار مشخص می‌شود. به طور كلی برنامه رسانه به دنبال دستیابی به حداکثر مخاطبان هدف با كمترین بودجه تبلیغاتی است.

برنامه‌ریزی رسانه در آرمانی با استفاده از دانش ترافیک و حمل‌ونقل، علوم جمعیت‌شناسی و علوم بازاریابی و تلفیق و تحلیل داده‌های گرداوری‌شده در این حوزه‌ها انجام می‌گیرد. در محیط به شدت رقابتی امروز، استفاده از روشهای هوشمند تبلیغاتـی (Advertising Intelligence) جهت افزایش اثربخشی کمپین های تبلیغاتی بسیار ضروری است. تیم آرمانی با تکیه بر دانش روز و ارتباطات نزدیک با بسیاری از انجمن های پیشرو بین المللی و فعالان صنعت تبلیغات، کمپین‌های تبلیغاتی را به شکلی دقیق و متناسب با اهداف برند و منطبق بر روندهای روز دنیا در صنعت تبلیغات برنامه‌ریزی می‌کند.

تبلیغات در رسانه‌های آرمانی همراه با ارائه شاخص‌های دقیق اثربخشی است. ما داده‌های ترافیکی را با داده‌های حاصل از تحلیل رفتار سفر مصرف‌کننده ترکیب می‌کنیم و اطلاعات نرخ بازدید مخاطبان را به تفکیک هر رسانه به برندها ارائه می‌کنیم.

 

  • تحلیل محیطی کسب وکارها، وضعیت بازار، برند و محصول
  • بررسی استراتژی تبلیغاتی رقبا و تحلیل فضای رقابتی در تبلیغات محیطی
  • تحلیل داده‌های ژئودموگرافیک، داده‌‌های ترافیکی و رفتار سفر مخاطبان هدف
  • مکان‌یابی نقاط پر تردد مخاطبان هدف و بررسی رفتار ترافیکی در محدوده مورد نظر
  • بهینه سازی بودجه‌بندی و مدیریت هزینه‌هـای مشتری با ارائه اثربخش‌ترین ترکیب و برنامه‌زمان‌بندی رسانه