ایران بیلبورد ، بررسی تاثیر تبلیغات محیطی بر جوانان