اثربخشی رسانه های محیطی با چه فاکتورهایی مشخص می‌شوند؟